پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

آیا اجرای پروژه کوچه دوستی، هویت بخشی مناظر شهری را در پی خواهد داشت؟

چکیده: عدم تقویت همزمان ابعاد معنایی و ابعاد فیزیکی در منظر شهری، تعاملات اجتماعی را تقویت نکرده و به هویت منظر شهری آسیبهای جبران ناپذیر خواهد زد.

آیا اجرای طرح کوچه دوستی براساس شیوه نامه اجرایی پالت رنگی شهر تهران می تواند در ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ فضاهای شهری و ارتقای ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان اثر گذار باشد؟

علی توکلی، شهردار منطقه ۱۹ بیان کرده است که به منظور اﯾﺠﺎد امید و تقویت ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ شهروندان در اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻬﺮان ۱۴۰۰ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ به ﻣﺜﺎﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧه ها، طرح کوچه دوستی در فاز اجرایی قرار گرفته است. توکلی این طرح را در راستای گسترش ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و جلب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان معرفی کرده است. وی اظهار داشته که این پروژه در قالب فراخوان و اطلاع رسانی عمومی در محلات بوده و ایده های هنرمندان و شهروندان پس از تایید اداره کل امور بانوان، از سوی اداره زیباسازی منطقه، بر اساس شیوه نامه اجرایی پالت رنگی شهر تهران پیاده خواهد شد.

شهر به عنوان موجودي زنده و پویا، بستری برای تداوم زندگی روزانه و اجتماعی بوده و در برگیرنده عناصر فیزیکی و کالبدی، نمادها، معاني و مفاهیم است. رابطه ای تنگاتنگ و دوسویه میان هویت شهری و منظر شهری برقرار است. چنانچه منظر شهری به واسطه هویت شهری معنایافته و مفهوم هویت ﺟﺰﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﻜﺎك از منظر شهری است. هويت و منظر شهري را می توان حاصل همپوشانی لایه های گوناگون مشتمل بر ويژگي هاي فیزیکی و كالبدي شهر، مفاهيم شهری، عنصر زمان، زندگی روزانه و تعاملات اجتماعی و حیات مدنی دانست. هویت بخشی و ارتقای کیفیت کالبدی و معنایی منظر شهری از گذشته تا کنون در کلانشهرهای دنیا مورد توجه بوده و پژوهش های گسترده ای در این خصوص توسط طراحان منظر شهری صورت گرفته است.

آیا اجرای پروژه کوچه دوستی، هویت بخشی مناظر شهری را در پی خواهد داشت؟
  تصویر 1: پروژه اجرا شده کوچه دوستی در منطقه 19 تهران (منبع: https://khabaran.com)

آیا اجرای طرح کوچه دوستی براساس شیوه نامه اجرایی پالت رنگی شهر تهران می تواند در ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ فضاهای شهری و ارتقای ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان اثر گذار باشد؟

علی توکلی، شهردار منطقه ۱۹ بیان کرده است که به منظور اﯾﺠﺎد امید و تقویت ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ شهروندان در اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻬﺮان ۱۴۰۰ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ به ﻣﺜﺎﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧه ها، طرح کوچه دوستی در فاز اجرایی قرار گرفته است. توکلی این طرح را در راستای گسترش ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و جلب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان معرفی کرده است. وی اظهار داشته که این پروژه در قالب فراخوان و اطلاع رسانی عمومی در محلات بوده و ایده های هنرمندان و شهروندان پس از تایید اداره کل امور بانوان، از سوی اداره زیباسازی منطقه، بر اساس شیوه نامه اجرایی پالت رنگی شهر تهران پیاده خواهد شد.

شهر به عنوان موجودي زنده و پویا، بستری برای تداوم زندگی روزانه و اجتماعی بوده و در برگیرنده عناصر فیزیکی و کالبدی، نمادها، معاني و مفاهیم است. رابطه ای تنگاتنگ و دوسویه میان هویت شهری و منظر شهری برقرار است. چنانچه منظر شهری به واسطه هویت شهری معنایافته و مفهوم هویت ﺟﺰﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﻜﺎك از منظر شهری است. هويت و منظر شهري را می توان حاصل همپوشانی لایه های گوناگون مشتمل بر ويژگي هاي فیزیکی و كالبدي شهر، مفاهيم شهری، عنصر زمان، زندگی روزانه و تعاملات اجتماعی و حیات مدنی دانست. هویت بخشی و ارتقای کیفیت کالبدی و معنایی منظر شهری از گذشته تا کنون در کلانشهرهای دنیا مورد توجه بوده و پژوهش های گسترده ای در این خصوص توسط طراحان منظر شهری صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Picture of سروین الهی

سروین الهی

پژوهشگر دکتری معماری و طراحی شهری دانشگاه تکنولوژی سیدنی
میزان مطالعه مطلب