پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: حمید ممانی

حمید ممانی

حمید ممانی

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه‌ای همدان
بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری
مبانی نظری معماری

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری

مکان طی زمان و فرآیندی به ‌وسیله مردم شکل میگیــرد. ابتدا باید از طریق عوامل فیزیکــی، فعالیت و مفهوم به عنــوان مؤلفه‌های تشکیل‌‌دهنده هویــت مکان معنا یابد.

نقد مفهوم هویت در معماری معاصر ایران
معماری معاصر

نقد مفهوم هویت در معماری معاصر ایران

هویت، امری صلب نمی ‌باشد و در طول زمان با انسان و باورهایش متحول می‌ شود. هویت و عامل تشخص، اگر در حصار خود محبوس گردد می‌میرد.