پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: بیتا حدادیان

بیتا حدادیان

بیتا حدادیان

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس
چشم اندازی قابل دفاع برای مدیریت منظر شهری
منظر

چشم اندازی قابل دفاع برای مدیریت منظر شهری

با توجه به شرایطی مانند دور شدن محیط زندگی افراد از محیط های بکر و طبیعی، نیاز ضروری به بازگردانی طبیعت به شهر و جاری شدن رودها و منظر شهری طبیعی وجود دارد.

بازنگری در خدمات شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

بازنگری در خدمات شهری

می بایست اهتمام به پیاده‌ سازی کیفیات برای شهروندان به جای استانداردها و شناسایی نیازهای بومی هر منطقه به طور جداگانه بخش از خدمات شهری باشد.

شهر بدون ناظر؛ شهر هیچ شمول
برنامه ریزی و مدیریت شهر

شهر بدون ناظر؛ شهر هیچ شمول

بررسی معضلات شهری و قانون گذاری شرط کافی برطرف شدن نیازهای شهروندان در شهر نیست و شهر امروزی از فقدان وجود ناظر و اجرای درست قانون رنج می برد نه از کمبود قانون.