پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مرتضی همتی

Picture of مرتضی همتی

مرتضی همتی

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران
چرا «تاب‌ آوری» را تاب نمی‌آورم!
تاب آوری

چرا «تاب‌ آوری» را تاب نمی آورم!

برگردان صحیح‌ برای تاب آوری، واژه سازگاری است که نشان از تمرکز سیستم به جای توانایی ایستایی‌ بر ویژگی‌ آن در بازخوردگیری از محیط به جهت انطباق با شرایط است.

از پاریز تا Pariz؛ نقدی بر ظهور نشانه های لاتین در منظر شهری
منظر شهری

از پاریز تا Pariz

از پاریز تا Pariz؛ چه ارزیابی از ظهور نشانه لاتین در منظر شهرهای ایران داشت؟

تعریف محله: یک بحران تئوریک
سازمان فضایی شهر

تعریف محله: یک بحران تئوریک

می توان یک تعریف دقیق از محل که جمیع صاحب نظران بر آن توفق داشته باشند به دست داد؟ چه تعریفی می ‌توان از مفهوم محله ارائه داد؟

نگهبان محله؛ یک طرح محله محور
محله

نگهبان محله؛ یک طرح محله محور

می‌توان طرح نگهبان محله را در تئوری مثبت ارزیابی نمود. اگرچه موفقیت آن با توجه به ابعاد اجتماعی-حقوقی متعددی که دارد منوط به بازخوردگیری مداوم از ساکنین است.

تهران محله دارد!
محله

تهران محله دارد!

«تهران محله دارد» اگرچه محله های آن کیفیت همگون ندارند و ارزیابی میزان کارکرد آن مبتنی بر بستر وجودی هرکدام «نسبی» است.

محله؛ یک امر نسبی
منظر شهری

محله؛ یک امر نسبی

«محله بودن» و «محله نبودن» دو سر یک طیف انگاشته می شود. در بخش هایی از شهر که بستر کالبدی و همچنین وجه ذهنی فراهم‌ تر باشد فضا «محله‌ تر» است.

محله را شهرساز می‌سازد یا مردم؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

محله را شهرساز می‌سازد یا مردم؟

از طریق طرح های بالادستی به صورت دستوری نمی توان محله ساخت و بدون توجه به مشارکت ساکنین نمی توان آنها را در ساختارهای تصنعی طرح شده در دفاتر شهرسازی اسکان داد.

ابهام در شناخت محله در دوران پیدایش
سازمان فضایی شهر

ابهام در شناخت محله در دوران پیدایش

شناخت و تبیین محله در دوران پیدایش از این جهت اهمیت دارد که پژوهشگران را قادر می ‌سازد که جوهره مفهومی محله را با وضوح بیشتری از الحاقات معنایی تشخیص دهند.