پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: منا مسعود لواسانی

منا مسعود لواسانی

منا مسعود لواسانی

اطلس منظر؛ راهگشای یکپارچگی مدیریت و پایداری توسعه ایران
مبانی نظری منظر

اطلس منظر

اطلس منظر یک سند مصور دانش پایه و ابزاری ضروری برای مسئولین در مدیریت محیط زندگی مردم به وسعت کشور است.

لطفاً در ویترین رسانه سیاه نمایی نکنید!
منظر طبیعی

لطفاً در ویترین رسانه سیاه نمایی نکنید!

لازم است تا مسئولان در اظهارات رسمی خود دقت بیشتری داشته باشند تا با انتشار اخبار کذب سیاه نمایی نکرده و فضای جامعه بیش از این مبهم و غیرقابل اعتماد نشود.