برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440

طرح توسعه دانشگاه تهران ، تحقیر تاریخی، خودکامگی، خشونت و قبیله‌گرایی

طرح توسعه دانشگاه تهران در بدو تولد خود به انجام هیچ‌گونه مطالعات بنیادی توسعه مقید نبوده و برداشت ذهنی گردانندگان آن از توسعه، یک برداشت شکلی و مبتنی بر احداث بنا بوده است. توسعه در این طرح، مجموعه ساختمان‌هایی است که وجود ندارد و شرط توسعه‌یافتگی، ایجاد آن ساختمان‌ها است.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

جامعۀ ما معماران؛ انفعال یا نقش‌آفرینی؟
شکایت در عین مشارکت در ساخت و سازهای نابجا
نقدی بر نمادگرایی کلیشه‌ای در طراحی بناهای مذهبی جدید
طراحی بنای مذهبی از جمله دشوارترین کارها در حرفۀ معماری
صلاح جامعه در گرو مشارکت در قدرت است
نشست «تکمیل دموکراسی، کدام روش برای تقویت نظارت بر قدرت ؟»
بررسی علل اجرایی نشدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان
علی اعطاء در جلسه کمیته معماری و طرح های شهری:
ایمن‌سازی با روش قهرآمیز امکان‌پذیر نیست
تذکرهای بی‌نتیجه به ناایمن‌ها:
تکالیف کارفرما در برابر کارگر حادثه دیده چیست؟
حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می شود که در محیط کار و به سبب کار و در حین انجام وظیفه رخ دهد