پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: نوسازی شهری

پلاسکو تکرار خواهد شد
نظر آنلاین

پلاسکو تکرار خواهد شد

هرکدام از این مقصران حادثه پلاسکو سنگری از مجموعه قوانین، دستورالعمل و بخشنامه، صورت‌مجلس و تفاهم‌نامه برای خود ساخته و توپ را به زمین دیگری

از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی
نظر آنلاین

ویلایی نشین‌ های فقیر تهرانی!

حدود 80 درصد تهرانی‌ها آپارتمان‌نشین هستند. ویلایی نشین‌ها معمولا افراد ساکن خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده هستند که توان مالی نوسازی خانه خود را ندارند.

از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی
نظر آنلاین

از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی

بافت‌های فرسوده با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی شهرها و تغییر در مفاهیم زندگی شهری و شهرسازی به بافت‌های ناکارآمدی تبدیل شده‌اند.