برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Wednesday, 24 April , 2019
امروز : چهارشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 19 شعبان 1440

تغییر نام معابر ﺷﻬﺮی متأثر ازﺳﯿﺎﺳﺖ‌زدﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان

تغییر نام معابر ﺷﻬﺮی ﻣﻘﻮﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل‌های ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ شده است. در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم‌ها در دو ﻣﻮج زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﯾﮑﯽ در اوائل اﻧﻘﻼب ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪئوﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش‌ها […]

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸