پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نحو فضا

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا
محمد فرشیدی

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا

منظر به عنوان پدیده ای عینی – ذهنی که نسبی و پویا بودن از ویژگی های مهم آن است، در تفسیر فضا عینیت و ذهنیت را توأمان و غیر قابل انفکاک می داند.

نقص مفهوم حرکت در شهرهای امروز ایران از دیدگاه نظریه حرکت طبیعی
صبا سلطان‌قرائی

نقص مفهوم حرکت در شهرهای امروز ایران

اگر بخواهیم تغییری در جهت ارتقاء کیفیت مسیرهای حرکت شهرهای امروز صورت گیرد باید ریشه تعریف حرکت و ارزش های حرکت مطلوب را بازنگری کنیم.

حرکت طبیعی و کنش های جمعی در شهر معاصر
محمد فرشیدی

حرکت طبیعی و کنش های جمعی در شهر معاصر

همپیوندی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان حرکت در خیابان هاست و می بایست در سازماندهی فضایی محلات مورد توجه قرار بگیرد.

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا
صبا سلطان‌قرائی

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا

نحوه خیابان‌کشی و ساختار پیکره‌بندی آن تأثیر مستقیم، در نحوه حرکت و شناخت افراد از شهر دارد. بنابراین خیابان الگویی برای نحوه رفتار و زندگانی افراد هست.