برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
بررسی تجربه پروژه پلتفرم پارک کالیفرنیا در احیاء فضای زیر پل

فضای گمشده شهری؛ ظرفیت نادیده شهرها برای افزایش کیفیت زیست عمومی

در نگاه راهبردی فضای گمشده زیر پل به عنوان فرصتی برای افزایش کیفیت زیست شهری و حضور عمومی است که با طراحی منظرین می تواند خلاقانه و همخوان با منظر بومی باشد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۹

از اقدام حداقلی در رنگ­ آمیزی تا شناخت به عنوان فضاهای فعال شهری

برخورد با فضای گمشده پل ­های روگذر سوار در شهر

پذیرش ظرفیت فضای زیر پل ها به ‌عنوان فضای شهری و تعریف کاربری­ تفریحی و خدماتی با توجه به اقتصاد خرد می تواند به تحقق زندگی پیاده کمک کند.

۱۷ دی ۱۳۹۹