پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مهدی حسین‌زاده

مهدی حسین‌زاده

مهدی حسین‌زاده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران
قرائت منظر شهری
منظر شهری

قرائت منظر شهری

در قرائت کلنگر، اجزای سیستم در راستای تحقق هدف مشخص هر یک نقشی بر عهده دارند و در رابطه با یکدیگر مفهومی نو بنام شهر را در ذهن مخاطب خود شکل میدهند.

جایگاه نظام بهره برداری در طرح های معماری و شهرسازی
مدیریت رانتی

جایگاه نظام بهره برداری در پروژه های شهری

مراد از تدوین نظام بهره برداری برنامه ریزی برای نحوه ارتباط مخاطبان با فضاست و باید حق آزادی عمل و انتخاب او را در تعامل با محیط به رسمیت بشناسد.

نقدی بر طرح حریم رضوی
ساختار قدرت

نقدی بر طرح حریم رضوی

از مهمترین انتقادات وارد بر طرح حریم رضوی مستثنی نمودن نهاد آستان قدس رضوی از دیگر ارگان های خصوصی، دولتی یا خصولتی در رابطه با نحوه مداخلات در بافت است.

حیثیت از دست رفته
سازمان فضایی شهر

جدایی حرم و شهر؛ حیثیت از دست رفته

جدایی حرم از شهر به تدریج موجب تغییر ادراکات مردم از محدوده حرم گردیده و فهم شهروندان را نسبت به نقش و جایگاه آن در شهر دستخوش تغییر کرده است.

شهر به مثابه یک کل
برنامه ریزی و مدیریت شهر

شهر به مثابه یک کل

در شهر مشهد موارد متعددی چون فساد سیستمی و مدیریتی، مشکلات اقتصادی، تعدد ذینفعان و ذینفوذان در موفقیت یا عدم توفیق راهکارها و طرحهای بافت پیرامونی حرم نقش دارند

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی
برنامه ریزی و مدیریت شهر

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی

در الگوی مفهومی توسعه شهر مشهد، حرم به طور کامل از فضای شهری جدا شده، هیچ رابطه معناداری را با آن برقرار نمی کندو دچار تعارضات جدی معنایی و کالبدی شده است.

کشور داری یا بنگاه داری؟
منظر شهری

کشور داری یا بنگاه داری؟

پادگان لشکر 77 ارتش مشهد شامل باغی قدیمی در میانه شهر است. بنگاه داری در مدیریت شهری مشهد، شهروندان را از این فضای شهری محروم ساخته است.

معنا؛ حلقه مفقود فضاهای جمعی
فضای جمعی

معنا؛ حلقه مفقود فضاهای جمعی

بی‌‏‏توجهی به مقولۀ معنا از عوامل اصلی بروز پدیدۀ بی‌‏‏مکانی در شهرها و وجه مشترک همه مداخلات شکست خورده است. نیمی از موفقیت فضا در گرو توجه به بعد معنایی است.

حرم، شهر یا حرمشهر
سازمان فضایی شهر

حرم، شهر یا حرمشهر

احیای محورهای تشرف با رویکرد پیاده محور و محورهای عمود سرویس دهنده به محلات، به عنوان سازمان فضایی بافت اطراف حرم، امید به اصلاح نحوه مداخله را بیشتر کرده است.