برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
بازگشت به گذشته تنها از طریق تکرار فرم نیست.

هویت بخشی و ارتقا منظر شهری؛ شعار یا برنامه عملی؟

هر مداخله در شهر که با توجیهات هویت بخشی، بـه دنبال بازگرداندن اسم یا تکرار شکل، مصالح و رنگ­ های گذشته باشد مبنای مستحکمی ندارند و اغلب راه گشا نخواهند بود.

۰۲ اسفند ۱۳۹۹

جایگاه تفکر انتقادی در اسلام

جایگاه بینش انتقادی در نگرش اسلامی کجاست؟

هر فرد در حیطه تخصص خود وظیفه دارد که با بینش انتقادی از طریق نقد امور و نهی از اشتباهات، جامعه یا حکومت را نسبت به آن موضوع آگاه یا منع کند.

۲۲ آذر ۱۳۹۹