پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر فرهنگی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!
امین مقصودی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!

سرزمین مجموعه ای از مولفه های کالبدی و غیر کالبدی است که میراث تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد و بسیاری از مولفه های موثر دیگر در شکلگیری یک سرزمین را شامل نشود.

ذائقه فرهنگی و سفر
مهدیه شهرابی فراهانی

ذائقه فرهنگی و سفر

ذائقه فرهنگی را عامل تعیین کننده بسیاری از رفتارهای افراد از جمله سفر رفتن می دانند. اینکه تمایلات افراد در یک جامعه برای سفر چیست؟

لزوم تسریع در تدوین ضوابط ساخت و ساز روستایی
محمدمهدی شعبانی

لزوم تسریع در تدوین ضوابط ساخت و ساز روستایی

بازنگری طرح های هادی روستایی و تعیین ضوابط ساخت و ساز می تواند آسیب های طبیعی، اقلیمی و اجتماعی روند خرید زمینهای روستایی توسط جامعه شهری را کاهش دهد.

سینما ماشینی؛ نشانگان بیماریهای مزمن مدیریت شهری
محمد کریم آسایش

سینما ماشینی؛ نشانگان بیماریهای مزمن مدیریت شهری

اولویت در زمان شیوع کرونا، توزیع عادلانه، تضاد با انسان محوری، فقدان مشارکت و تاثیر بیماری جلوه گری مدیریت شهری در اجرا، از ابهامات برنامه سینما ماشینی است.

نیمروز، زمین در میانۀ آسمان
نظر آنلاین

نیمروز، زمین در میانۀ آسمان

در ناحیۀ بلوچستان، شهر نیمروز بر نصف‌النهاری واقع‌شده که در باور ایرانیان، مرکز خشکی‌های حدفاصل چین تا غرب اروپا بوده است.