برچسب: تعاملات اجتماعی

مروری انتقادی بر پژوهش ‌ها و رسالات تالیف شده درباره فضای عمومی

دیالکتیک همزمان فضا و انسان، موجب مالکیت و تعهد یک فضای کالبدی توسط گروههای اجتماعی می ‌شود و ضروری است معیارهای آن در پژوهش های فضای عمومی مورد توجه قرار گیرد.