پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: طراحی منظر

تصمیم‌گیری برای اقدام در منظر
امیر هاشمی‌زادگان

تصمیم‌ گیری برای اقدام در منظر

تصمیم گیری برای اقدام در منظر، فراتر از اعتبار درونی که شرط لازم است باید یک بازتوزیع ظرفیت ها تامین شود و نه مفید بودن صرف.

زیبایی و معنا
امیر هاشمی‌زادگان

زیبایی و معنا

زیبایی و معنا در منظر برای آگاهی و انگیزه ضروری است تا بتوان آپارتوس فعال جاری در شهرهای کنونی را دگرگون کرد.

معمار منظر بومی و غیر بومی
امیر هاشمی‌زادگان

معمار منظر بومی و غیر بومی

آیا معمار منظر برای فهم و طراحی یک منظر حتما باید بومی آن جا باشد؟
در معماری منظر ملاک باید فهم افراد بومی باشد.

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر
امیر هاشمی‌زادگان

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر

راهبرد لازم برای شناخت منظر نه انتصابی و نه حتی انتخابی بلکه تشخیصی است. شهرداری می‌تواند برای طراحی منظر عید با راهبرد تشخیصی رخدادهای عید در شهر را برجسته کند

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»
امیر هاشمی‌زادگان

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»

رسانه نمی تواند محیط را حذف کند ولی عکس آن یعنی حذف تصویر ایجاد شده توسط رسانه از طریق منظر، در صورت حضور مخاطب فعال ممکن است.

معضلات غیر رسمی در منظر شهری
امیر هاشمی‌زادگان

معضلات غیررسمی در منظر شهری

معضلات غیررسمی فضای باز عمومی در شرایطی می تواند برای واحدهای مسکونی ایجاد نشوند که به کل و جزء از طریق طراحی منظر به طور متوازن توجه و پرداخته شود.

طراحی مشارکتی منظر
نظر آنلاین

طراحی منظر مشارکتی

علی‌رغم استفادۀ فراوان از عبارت منظر مشارکتی مفهوم دقیق این واژه مشخص نشده است و نوشته های متعدد، معانی گوناگونی برای این عبارت در نظر گرفته‌اند.