اصالت ایده در کانسپچوال‌آرت

نگرش پست‌مدرن در پی ایجاد ارتباط میان سنت و مدرنیته است و مضامین آن چندان باهم سازگار نیستند. تغییر دائمی چشم‌اندازها و تحول دائم افق‌ها بدون هرگونه معیار مشترک! زبان، واقعیت را می‌سازد. کولاژ به صورت اصلی‌ترین تکنیک هنری عصر حاضر درمی‌آید. کثرت چشم‌اندازها به پراکندگی تجارب هنری می‌انجامد. هر ایده‌ای که به ذهن می‌رسد بدون تعمق و بلافاصله مورد اجرا قرار می‌گیرد. اصالت ایده به اصالت اجرا منجر می‌شود. بدون هرگونه ملاک و دستورالعمل ازپیش تنظیم‌شده! مونتاژ و ترکیب همۀ سبک‌ها و شیوه‌ها در همۀ دوران‌ها، بدون مرزبندی بین سنت و مدرنیته! پسامدرن مرحله‌ای از تاریخ جهان غرب است که عقل و خرد دوران مدرنیته را زیر سؤال می‌برد و آن را از اعتبار و سندیت می‌اندازد. اکثر فیلسوفان واژۀ «پسامدرنیسم» را برای اشاره به نهضتی به کار می‌برند که در دهۀ 1960 شکل گرفت و دوران آن به‌طور جدی در ۱۹۷۵ به پایان رسید و از آن شور و نشاط اولیه، فرو افتاد. پسامدرنیسم مدعی رد اکثر ارکان فکری تمدن امروزی غرب است. اگر مدرنیته براساس نقد سنت‌ها شکل گرفت و همواره متکی به سخن نقادانه پیش رفت، پست‌مدرنیته، سنت‌های مدرنیته را به نقد کشید. در سال ۱۹۰۸ سخنگوی فتوریست‌ها، «مارینتی» نجات هنر ایتالیا را در گرو سیلاب‌بستن...

سبک شناسی “آر-نوو” در معماری معاصر ایران

این مقاله قصد دارد تا با بررسی تطبیقی گرایش های معماری آر-نوو در غرب و در ایران، به یک سبک شناسی جدید از این جنبش معماری غربی در ایران معاصر نزدیک شود. همچنین در این راستا به بررسی امکان طبقه بندی مجموعه این سبک ها در معماری معاصر ایران، در یک دوره زمانی مشخص، خواهد پرداخت.

مدرنيته، اومانيسم و سنت

کارگاه تخصصی گروه علوم و تاریخ هنر با موضوع "مفهوم مدرن" توسط جناب آقای دکتر سعید حقیر در تاریخ 31/4/1388 و با حضور جمعی از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و رشته های مرتبط در پژوهشکده نظر برگزار شد.

مدرن چيست؟

کارگاه تخصصی گروه علوم و تاریخ هنر با موضوع "مفهوم مدرن"توسط جناب آقای دکتر سعید حقیر در تاریخ 24/4/1388 و با حضور جمعی از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و رشته های مرتبط در پژوهشکده نظر برگزار شد.