پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: محسن اکبرزاده

محسن اکبرزاده

محسن اکبرزاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
رتبه بندی ساختمان: حلقه مفقوده ارتقاء سلیقه در بازار
آموزش معماری

رتبه بندی ساختمان در سلیقه بازار

رتبه بندی ساختمان در سلیقه عوام و خواص مسئله معماران است. انتقادات به معماری عامه پسند در مقابل نمونه های خاص پسند نتیجه دو گفتمان و دو سلیقه متمایز است.

تملک پلکانی، مزیت پنهان مسکن حداقلی
مسکن

تملک پلکانی، مزیت پنهان مسکن حداقلی

آزادسازی تملک اراضی موات و تغییر کاربری، اصلاح بودجه و ساختارهای اقتصادی و وامهای بانکی از نظر منتقدین راهکارهای واقعی تر و تحقق پذیرتر از مسکن حداقلی هستند.

به بهانه شیراز: میدان های بزرگ از جان بافت های تاریخی پیرامون حرم ها چه می خواهند؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

به بهانه شیراز

تخریب بافت‌های شهری پیرامون حرم‌های مطهر مانند شیراز و مشهد فضاهای مقصد زیارت نیستند و نمی توانند باعث افزایش مولفه مجعولی به نام ظرفیت زیارت شوند.

کلان مساله های مشهد در مدیریت شهری پیش رو
برنامه ریزی و مدیریت شهر

کلان مساله های مشهد در مدیریت شهری پیش رو

این نوشتار فراتر از واژه هایی که در رسانه های سیاست زده مصرف می شوند، با تحلیل رسانه های شهری در سال گذشته و یافتن مشترکات، کلان مساله های مشهد را بازگو می کند.

تاملی بر ادعاهای طرح ناحیه منفصل توس
برنامه ریزی و مدیریت شهر

تاملی بر ادعاهای طرح ناحیه منفصل توس

باره توس قرنهاست بر جای خود مستحکم مانده و اراضی درون و بیرونش محل زندگی و کشت و زرع ساکنین اصیل توس است. نواختن شیپور توسعه از سر گشاد آن نشانه بلاهت نیست.

چرا نقد مساجد معاصر ضرورت دارد؟
معماری

چرا نقد مساجد معاصر ضرورت دارد؟

مساجد معاصر باید فضایی منطبق به ساختمان سازی مالوف زمانه، همانگونه که در عصر اهل بیت بودند، باشند. زمانی که هنوز راه حل تصنعی راه را بر مساله یابی سد نکرده بود.

چرا کپی برای معماری مفید است؟
معماران

چرا کپی برای معماری مفید است؟

زین پس در کنار آسمان و ریسمان هایی که برای موجه نشان دادن طرح کپی انجام می دهیم، صادقانه، آثاری که مبنای طراحی بوده اند را فروتنانه ذکر کنیم.