برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
کاسه زیر نیم کاسه در توسعه طلبی طرح های شهری

تاملی بر ادعاهای طرح ناحیه منفصل توس

باره توس قرنهاست بر جای خود مستحکم مانده و اراضی درون و بیرونش محل زندگی و کشت و زرع ساکنین اصیل توس است. نواختن شیپور توسعه از سر گشاد آن نشانه بلاهت نیست.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چیستی و کارکرد مسجد در دوره معاصر

چرا نقد مساجد معاصر ضرورت دارد؟

مساجد معاصر باید فضایی منطبق به ساختمان سازی مالوف زمانه، همانگونه که در عصر اهل بیت بودند، باشند. زمانی که هنوز راه حل تصنعی راه را بر مساله یابی سد نکرده بود.

۰۳ فروردین ۱۴۰۰

ذکر منبع کپی در اخلاق طراحی معماری

چرا کپی برای معماری مفید است؟

زین پس در کنار آسمان و ریسمان هایی که برای موجه نشان دادن طرح کپی انجام می دهیم، صادقانه، آثاری که مبنای طراحی بوده اند را فروتنانه ذکر کنیم.

۰۹ دی ۱۳۹۹

مسجد در توسعه شهری نقطه ثابت و غیرقابل تخریب است.

تاملی پیرامون شرایط تخریب مساجد در طرحهای توسعه شهری به بهانه تخریب روبنای مسجد «هفت در» محله نوغان مشهد

در میان علمای شیعه و سنی هیچ فتوایی یافت نمی شود که اجازه دهد مسجد تخریب و به کابری تجاری، اقامتی و یا فضای سبز تبدیل شود.

۰۲ آذر ۱۳۹۹