پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: فضای شهری

نقد مفهوم هویت در معماری معاصر ایران
حمید ممانی

نقد مفهوم هویت در معماری معاصر ایران

هویت، امری صلب نمی ‌باشد و در طول زمان با انسان و باورهایش متحول می‌ شود. هویت و عامل تشخص، اگر در حصار خود محبوس گردد می‌میرد.

کشور داری یا بنگاه داری؟
مهدی حسین‌زاده

کشور داری یا بنگاه داری؟

پادگان لشکر 77 ارتش مشهد شامل باغی قدیمی در میانه شهر است. بنگاه داری در مدیریت شهری مشهد، شهروندان را از این فضای شهری محروم ساخته است.

عرصه بنای معماری یا نمای بنای معماری؟
مریم اسماعیل‌دخت

عرصه بنای معماری یا نمای بنای معماری؟

ضعف در دستورالعمل و انحصاری کردن مدیریت شهری در قالب کالبد، نه تنها بحران در عرصه عمومی شهری را بهبود نمی بخشد، بلکه هزینه مادی و معنوی را به مردم تحمیل می کند.

نگاهی به وضعیت بازار امام اهواز
محمد فرشیدی

نگاهی به وضعیت بازار امام اهواز

تنوع کاربری، توجه به مبلمان، حفظ حریم، زیبایی بصری و نقاط مکث می تواند تمایل بیشتری در شهروندان برای حضور در بازار ایجاد نماید.

مشکل اصلی در رویکردهای پیاده مدار مدیریت شهری تهران (نمونه موردی: میدان‌گاه هفت‌تیر)
اردلان طایفه حسین‌لو

مشکل اصلی در رویکردهای پیاده مدار مدیریت شهری تهران (نمونه موردی: میدانگاه هفت تیر)

تقلید از الگو‌های اروپایی، غافل شدن از جغرافیا و اجتماع و عدم مطالعات موجب عدم موفقیت پروژه هایی مانند میدان هفت‌تیر در گذر زمان می شود.

تفکیک جنسیتی در شهر
نظر آنلاین

تفکیک جنسیتی در شهر

فضاهای جنسیتی مفهومی برآمده از مفاهیم فرهنگی و اجتماعی هر جامعه هستند که تفاوت عمده‌ای با جنس که معرف تفاوت‌های فیزیولوژیکی زنان و مردان است، دارند.