پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: الهام ضابطیان‌طرقی

Picture of الهام ضابطیان‌طرقی

الهام ضابطیان‌طرقی

دکتری شهرسازی، پژوهشکده نظر
رویکردهای موازی در رشته شهرسازی و کاهش دقت در مباحث تخصصی
مرمت شهری

رویکرد های موازی در رشته شهرسازی

رویکرد موازی در پژوهشهای شهرسازی نیاز به تحول و بازنگری دارد. بنابراین در مرحله اول تشخیص الگوهای موازی و تکراری باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت مساله یابی پژوهش های شهرسازی و تقاضا محور نمودن مطالعات در دانشگاه ها
پژوهش شهرسازی

ضرورت مساله یابی پژوهش های شهرسازی

مساله یابی پژوهش و بازنگری در سیاست گذاریهای مرتبط با نحوه سفارش و حمایت از پژوهشها و ارتباط بین وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط با رشته شهرسازی میتواند در کاربردی نمودن مطالعات بسیار موثر باشد.

کیفیت و کاربرد پایان نامه های رشته شهرسازی
مبانی شهر

کیفیت و کاربرد پایان نامه های رشته شهرسازی

با اختصاص بودجه و ساختار نظارتی و اجرایی لازم می توان پس از شناسایی اولویت های پژوهشی و دانشجویان مستعد، برای اجرایی نمودن پایان نامه آنها برنامه ریزی گردد.

مرز بین قواعد و ضوابط حاکم با ترجیحات و سلیقه مردم
برنامه ریزی و مدیریت شهر

مرز بین قواعد و ضوابط حاکم با ترجیحات و سلیقه مردم

دستورالعمل های نما بهتر است پس از انجام مطالعات سنجش سلیقه و نحوه ادراک شهروندان صورت پذیرد تا تطابق بهتری با وضع موجود شهرها بیابد و مورد اقبال عمومی واقع شود.