پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: محمد فرشیدی

محمد فرشیدی

محمد فرشیدی

پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا
مبانی نظری منظر

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا

منظر به عنوان پدیده ای عینی – ذهنی که نسبی و پویا بودن از ویژگی های مهم آن است، در تفسیر فضا عینیت و ذهنیت را توأمان و غیر قابل انفکاک می داند.

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند
مبانی نظری معماری

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند

زمانی که ساختمان به عنوان یک فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد مجموعه‌ای از روابط را شکل می‌‌دهد؛ به واسطه آن ساختمان شروع به بازتاب و مداخله روابط اجتماعی می‌کند.

از ذوالفقاری تا باوارده؛ نگاهی به بافت شهری آبادان
برنامه ریزی و مدیریت شهر

نگاهی به بافت شهری آبادان

بافت شهری آبادان به عنوان یکی از شهرهای صنعتی، در دوران پس از جنگ تحمیلی و عصر حاضر در چه وضعیتی به سر می برد؟  

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر
منظر شهری

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر

ایستگاه های تاکسی در شهر سرپناه هستند و نه عنصری از منظر شهر. موقعیت آنها در فضای شهری از نظر وسعت و شاخص بودن در دایره دید عابرین نقطه ای بسیار پر اهمیت هستند.

بیگانه با منظر صنعتی؛ نگاهی به سیاست های اتخاذ شده به سیلوی اهواز
منظر صنعتی

نگاهی به سیاست های اتخاذ شده به سیلوی اهواز

قرار گرفتن سیلوی اهواز در نقطه مرکزی شهر به عنوان نماد میراثی این پتانسیل را ایجاد می کند تا با رویکری منظرین فرصت زنده شدن و بازگشت به آغوش شهر را داشته باشد.