پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: نظر آنلاین

نظر آنلاین

نظر آنلاین

جایگاه هنر اسلامی در جامعۀ نوین

هنر اسلامی اشياء را با اصول جهاني خويش مرتبط مي‌سازد. هرچيز به ميزاني كه صفتي الهي را متجلي مي‌سازد، از كمال و زيبايي بهره مي‌برد.

سازمان فضایی شهر

نشانه شناسی طراحی ساختار اصلی محلۀ مسلمان‌نشین پکن

برای بررسی نشانه‌شناسی ساختار اصلی محلۀ مسلمان‌نشین پکن، مطالعه حاضر به بررسی ساختار اصلی یکی از محلات مسلمان‌نشین در یکی از دورترین مناطق از مرکز جهان اسلام می‌پردازد.

جشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطورۀ فریدون و ضحاک
هنر

جشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطورۀ فریدون و ضحاک

…این اسطوره خود را در جشن مهرگان که با خاستگاه اقوام هند و اروپایی، یعنی مناطق سردسیر استپ‌های جنوب روسیه، پیوند دارد، نگاه داشته است. درواقع همۀ عناصری که ویدن‌گرن طبقه‌بندی کرده است ، یعنی حمله به دژ و آزاد‌ساختن زنان و پیروزی بر اژدها/نابودی او که همه به جشن مهرگان منجر می‌شود، به‌وضوح حفظ شده‌اند.

شهر

دلایل مکان‌گزینی شهر شانگهای به عنوان پل ارتباطی کشور چین با جهان خارج

زمانی که شانگهای در شرق چین به دروازۀ ارتباطی این کشور با دنیای خارج انتخاب گردید کمتر کسی تصور می‌نمود که این شهر با سرعت بتواند در مسیر توسعه و نقش که برای آن تعریف شده بود گام بردارد.

هوکوسای
هنر معاصر

هوکوسای(1849-1760)

هوکوسای در غرب، در درجه اول به خاطر نقاشی‌اش از معروفترین موج در هنر، مورد تجلیل قرار‌گرفت.

سازمان فضایی شهر

اهمیت مبلمان در سیمای شهری

مبلمان شهری بخش مهمی از محيط زيست ما را تشکيل می‌دهد که در تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با سایر امکانات شهری (با کاربردهای متفاوت) است