پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مبانی نظری منظر

معمار منظر بومی و غیر بومی
امیر هاشمی‌زادگان

معمار منظر بومی و غیر بومی

آیا معمار منظر برای فهم و طراحی یک منظر حتما باید بومی آن جا باشد؟
در معماری منظر ملاک باید فهم افراد بومی باشد.

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر
امیر هاشمی‌زادگان

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر

راهبرد لازم برای شناخت منظر نه انتصابی و نه حتی انتخابی بلکه تشخیصی است. شهرداری می‌تواند برای طراحی منظر عید با راهبرد تشخیصی رخدادهای عید در شهر را برجسته کند

«تکرار» در منظر
مریم مجیدی

«تکرار» در منظر

از ارکان مهم در طراحی منظر، تکرار عناصر آشنا است که در گذشتۀ آن منظر رخ داده تا آن را برای مخاطب قابل فهمتر نماید و ارتباط او را با آن منظر مستحکم تر کند.

نسبی ‌گرایی زیبایی ‌شناختی
محمدرضا فروزنده

نسبی ‌گرایی زیبایی ‌شناختی

شاید بتوان رد نسبی گرایی در مسائل کارکردی یا حتی هویتی را پذیرفت. اما رد نسبی بودن زیبایی چطور ممکن است؟

بررسی معرفت ‌شناسانه: «خودتنهاانگاری»
محمدرضا فروزنده

بررسی معرفت ‌شناسانه: «خودتنهاانگاری»

خودتنهاانگاری نشان می‌ دهد که نسبی‌ گرایی افراطی به انزوایی ختم می شود که قضاوت در کیفیات منظر را ممکن نمی کند. نسبی گرایان باید بپذیرند که همه چیز نسبی نیست.

معماری منظر چیست؟
مریم اسماعیل‌دخت

معماری منظر چیست؟

فضای سبز وجه کالبدی و بخش کوچکی از ابعاد عینی منظر است. هنگامی که با عینک منظر به دیسیپلین معماری منظر نگاه شود، منظر فرای تزریق فضای سبز در محیط های شهری است.

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»
امیر هاشمی‌زادگان

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»

رسانه نمی تواند محیط را حذف کند ولی عکس آن یعنی حذف تصویر ایجاد شده توسط رسانه از طریق منظر، در صورت حضور مخاطب فعال ممکن است.

بررسی معرفت‌ شناسانه؛ «خودشکنی» نسبی گرایی
محمدرضا فروزنده

بررسی معرفت شناسانه؛ «خودشکنی» نسبی گرایی

امروزه فلاسفه نسبی گرا، منکر نسبی بودن ادراک نیستند و نسبی گرایی را در مقیاس های دیگری تعریف می کنند و به شکل افراطی آن معتقد نیستند.

سنجش زیست محیطی منظر
صبا سلطان‌قرائی

سنجش زیست محیطی منظر

معیارهای ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در صورتی ظرفیت برای تحلیل منظر خواهد داشت که بتواند انسان را با همه ابعاد وجودی و زیست محیطی مورد مطالعه قرار دهد.

سنجش منظر
صبا سلطان‌قرائی

سنجش منظر

الگوی سنجش منظر برای سهولت استفاده متخصصین باید الگوی واحدی باشد. الگویی که بتواند با روش های محاسباتی و اندازه گیری قابلیت محاسبه و سنجش منظر را داشته باشد.

تطهیر «فرم»؛ شکل گرایی مذموم است نه فرمالیسم
محمدرضا فروزنده

تطهیر «فرم»؛ شکل گرایی مذموم است نه فرمالیسم

در بسیاری از آثار معماری که گفته می شود صرفا به فرم توجه شده و سازه، حس فضایی و عملکرد در آن دیده نشده در حقیقت به شکل توجه شده و اساسا اثر به فرم نرسیده است.