پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مریم مجیدی

مریم مجیدی

مریم مجیدی

دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، پژوهشکدۀ نظر
منظر: «امرِ گشوده»
مبانی نظری منظر

منظر: «امرِ گشوده»

منظر یک کل است. کل مانع از آن می‌شود که هر مجموعه روی خودش بسته شود و مجموعه را وا می‌دارد خودش را درون مجموعه‌ای بزرگتر تا بی‌نهایت ادامه دهد.

محله «منظر» است
سازمان فضایی شهر

محله «منظر» است

محله یک «منظر» است و واجد همۀ آن ویژگی هایی است که برای منظر در نظر گرفته می شود. یعنی هم ماهیت عینی و هم ماهیت ادراکی دارد.

شهر، مؤلف، خواننده
مبانی شهر

شهر، مؤلف، خواننده

آیا شهروند مؤلف شهر است یا خوانندۀ آن؟
شهر یک متن یا اثر است؛ بنابراین به تأسی از هر متن یا اثر دیگری و بنابر قاعده، باید مؤلف و خواننده داشته باشد.

منظر به مثابۀ سیاست
مبانی نظری منظر

منظر به مثابۀ سیاست

منظر چگونه میتواند بر سیاست ها تأثیرگذار باشد؟
آیا منظر صرفاً ماهیتی فیزیکی، تجربی یا بصری است؟ 

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید
منظر شهری

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید

سر ماهی استعاره از محصول زائدی است که میتواند به چیزی سودمند تبدیل شود. یعنی مؤلفه هایی که در نظر مدیریت شهری فاقد ارزش و برای مردم محلی بسیار ارزشمند است

کم اقبالی منظرهای روزانه
منظر و جامعه

کم اقبالی منظرهای روزانه

منظرهای روزانه نمی توانند نیازهای ساکنین محل را برآورده سازند و ساکنین محل نیز تلاشی برای تأمین نیازهای خود نمی کنند.

«زشتی» های یک شهرْ بخشی از منظرِ شهر
منظر شهری

«زشتی» های یک شهر بخشی از منظرِ شهر

تصویر شهر باید خود شهر را منعکس کند. تصاویر ساختگی و غیرواقعی نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر هزینۀ روانی نیز برای جامعه مضر هستند.

«تکرار» در منظر
مبانی نظری منظر

«تکرار» در منظر

از ارکان مهم در طراحی منظر، تکرار عناصر آشنا است که در گذشتۀ آن منظر رخ داده تا آن را برای مخاطب قابل فهمتر نماید و ارتباط او را با آن منظر مستحکم تر کند.

امرِ «حاضر» در منظرِ شهر
منظر شهری

امرِ «حاضر» در منظرِ شهر

شهروند، به مثابۀ فاعل منظر شهر، باید در شهر «حضور» داشته باشد، اما با مفهوم راستین آن. یعنی صرف بودن در مکانی با عنوان شهر، قائل به تولید مفهوم شهروندی نمی‌شود.

شهروندِ مخاطب
مبانی شهر

شهروندِ مخاطب

معیار رعایت حقوق شهروندی یک اقدام پوپولیستیِ جلب رضایت عامه نیست، بلکه هر مسئله ای، مخاطب خاص و متفاوت خود را دارد که باید شناخته شود.

انقیاد شهروندی
مبانی شهر

انقیاد شهروندی

انقیاد تنها منع دسترسی به یک مکان نیست. عدم توجه به حقوق شهروندی مثل آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت در ایجاد فضاهای شهری نیز یکی از نقاط بحرانی در مدیریت است.

شهروندزُدایی و طَردشدگی فضایی
فضای جمعی

شهروندزدایی و طردشدگی فضایی

رفع طردشدگی شهروندان از فضای شهری و بازپس گیری آن تنها در صورتی رخ می دهد که مدیریت شهری در گام اول «شهروندی به مثابۀ یک حق» را به رسمیت شناخته و بپذیرد.