مطالب دسته‌بندی: برنامه ریزی و مدیریت شهر

تفوق «شهر الگو»؛ در گرو انتخاب مدیریت شهری از میان کارکرد‌های «وضعی» یا «انتقالی» بروکراسی
آرش تقی ‌پوراختری

تفوق «شهر الگو»

از یک‌ مدیریت شهری تراز ایجاد الگو انتظار میرود تا با درک گستردگی موضوعات شهری توسعه شهری را در قالب سیاستهای شهری بصورت مساله محوردنبال نماید.

شهرها چگونه می توانند همکاری های بین اعضا کشورهای اکو را تقویت نماید؟
یونس غربالی‌مقدم

نقش شهرها در تقویت همکاری اقتصادی اکو

شهرها به عنوان مراکز مدنیت در توسعه و تعمیق همکاری بین اعضا کشورها اکو موثر بوده و اهداف اکو را تحقق خواهند بخشید.

از ذوالفقاری تا باوارده؛ نگاهی به بافت شهری آبادان
محمد فرشیدی

نگاهی به بافت شهری آبادان

بافت شهری آبادان به عنوان یکی از شهرهای صنعتی، در دوران پس از جنگ تحمیلی و عصر حاضر در چه وضعیتی به سر می برد؟  

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی
محمدجواد نطاق

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی

مدیریت سلبی و ایجابی موجب بهبود عملکرد رفتار مردم در یک فضای شهری نمیشوند و نمیتوان با یک دستور، رفتارهای ارگانیک شهروندان در یک فضای شهری را قبضه کرد.

تعریض معابر منطقه شمیران تهران تهدیدی جدی برای خاطرات جمعی و احساس تعلق مردم
سروین الهی

تعریض معابر منطقه شمیران تهران

پیشنهاد تعریض معابر منطقه یک
از سوی معاون فنی و عمران شهرداری، بدون توجه به منظر تاریخی- طبیعی شمیران به منظور بهبود تردد سواره در بافت داده شده است.

تسلط رویکردهای شهری دولت محور با تقلیل فعالیت «نهاد» به پایش
لیلا سلطانی

تقلیل فعالیت «نهاد» به پایش

هدف اصلی تشکیل نهاد تهیه و راهبری طرحها در فرآیندی مشارکتی و میانبخشی بوده است. برای تحقق این هدف دو توافقنامه فیمابین ارگانهای ذیربط مصوب و ابلاغ شد.

به نام پیاده به کام سواره
محمدجواد نطاق

به نام پیاده به کام سواره

پیاده مداری، به مضمونی اساسی در توسعه شهرها تبدیل شده است. فقدان سیاست یکپارچه از پیش تعریف‌شده بلندمدت در جهت پیشبرد پیاده مداری ز مشکلات مدیریت شهری است

جهت یابی امری مطلق؟!
آیدا اسدافروز

جهت یابی امری مطلق؟!

جهت یابی و همچنین یافتن مسیر را نمی توان امری مطلق در نظر گرفت و بر اساس تجربه زیسته افراد متفاوت است.

برنامه تحقق پذیر اجتماعی-اقتصادی؛ حلقه مفقود طرح مصوب ایرانی-اسلامی محله نفرآباد
لیلا سلطانی

برنامه تحقق پذیر اجتماعی-اقتصادی؛ حلقه مفقود طرح مصوب ایرانی-اسلامی محله نفرآباد

برنامه بازآفرینی شهری امری مشارکتی و اجتماعی است. عدم تحقق پذیری اقتصادی و بی رغبتی ساکنان برای مشارکت مبین ناکارآمدی طرح مصوب اخیر برای بازآفرینی است.