پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: تغییر اقلیم

تعهدی برای حیات سرزمین
پریچهر صابونچی

تعهدی برای حیات سرزمین

تعهد و پذیرش تبعات منفی حاصل از شیوه های رایج برخورد با محیط زیست و نیاز به دگرگونی نگرش مدیران نسبت به مقوله توسعه یک