پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: امیر هاشمی‌زادگان

Picture of امیر هاشمی‌زادگان

امیر هاشمی‌زادگان

دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران
مشکل، مسئله، سوال، پرسش
پژوهش

مشکل، مسئله، سوال، پرسش

«مشکل» دارای شرایط نو بودگی و تکینگی است که وقتی به «مسئله» تبدیل می شود از پیش هرگز جوابی نداشته و در حال تبدیل شدن به یک «پرسش» است.

نسبت خیال و سفر
مبانی نظری منظر

نسبت خیال و سفر

سفر باید بتواند نقشه ای بسازد که نه فرایندِ شخصی حافظه باشد و نه ایدئال جمعی. یعنی نه منفرد باشد نه تعمیمی بلکه تکین باشد.

خارج بیولوژی و اکولوژی
مبانی نظری منظر

خارج بیولوژی و اکولوژی

اندیشمندان امروز توصیه می کنند که به تبیین هایی از جنس بیولوژی و اکولوژی گاهی شکاکانه نگریسته شود و همواره ماهیت غیرعلمی این تبیین ها و تفسیرها در نظر گرفته شود

تصمیم‌گیری برای اقدام در منظر
مبانی نظری منظر

تصمیم‌ گیری برای اقدام در منظر

تصمیم گیری برای اقدام در منظر، فراتر از اعتبار درونی که شرط لازم است باید یک بازتوزیع ظرفیت ها تامین شود و نه مفید بودن صرف.

زیبایی و معنا
مبانی نظری منظر

زیبایی و معنا

زیبایی و معنا در منظر برای آگاهی و انگیزه ضروری است تا بتوان آپارتوس فعال جاری در شهرهای کنونی را دگرگون کرد.

معمار منظر بومی و غیر بومی
مبانی نظری منظر

معمار منظر بومی و غیر بومی

آیا معمار منظر برای فهم و طراحی یک منظر حتما باید بومی آن جا باشد؟
در معماری منظر ملاک باید فهم افراد بومی باشد.

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر
مبانی نظری منظر

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر

راهبرد لازم برای شناخت منظر نه انتصابی و نه حتی انتخابی بلکه تشخیصی است. شهرداری می‌تواند برای طراحی منظر عید با راهبرد تشخیصی رخدادهای عید در شهر را برجسته کند

ضعف نگاه یک بعدی به پایانه های تاکسیرانی شهری
منظر شهری

ضعف نگاه یک بعدی به پایانه ­های تاکسیرانی شهری

پایانه تاکسیرانی باید مثل یک زیرساخت محل پناه باشد و بیابان‌های شهری را خنثی کند. همه توان نباید برای پارک‌سازی در زمین‌های دور از جنب و جوش شهری باشد.

حیاط مدرسه به مثابه زیرساختی منظرین
طراحی منظر

حیاط مدرسه به مثابه زیرساختی منظرین

حیاط مدارس ماهیتاً منظرین است. چه آسفالتی باشد چه از نوع نیمه‌باغ یا تمام‌باغ.
برای تبدیل‌شدن به زیرساختی منظرین باید بتواند تنوع فضای تکین داشته باشد.

بررسی پیشینه های طرح، پرآوازه¬ ای بی رمق
طراحی منظر

بررسی پیشینه های طرح، پر آوازه ای بی رمق

در عمل ایده بررسی پیشینه های طرح در حال پیاده شدن در شهرهاست و پرداختن به آن می تواند نسبت به سطح فنون و تدابیر در اولویت باشد.