پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: وحید آقایی

Picture of وحید آقایی

وحید آقایی

کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران
معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی
معماری ایرانی‌اسلامی

معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی

آیا نسخه معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی، دستورالعملی کاربردی است یا دامن ‌زننده به جریان ابتذال درمعماری و شهرسازی امروز ایران؟