پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: آموزش معماری منظر

جای خالی پروژه های واقعی در برنامه های درسی معماری منظر دانشگاه های ایران
سمیرا عابدی

جای خالی پروژه های واقعی در برنامه های درسی معماری منظر دانشگاه های ایران

پروژه های واقعی در دوره های آموزشی معماری منظر میتواند به دنبال ایجاد مهارتهای ضروری جایگاه معماران منظر در پروژه های اجرایی و حرفه های کشور را تثبیت نماید.