پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مبانی نظری منظر

منظر: «امرِ گشوده»
مریم مجیدی

منظر: «امرِ گشوده»

منظر یک کل است. کل مانع از آن می‌شود که هر مجموعه روی خودش بسته شود و مجموعه را وا می‌دارد خودش را درون مجموعه‌ای

اطلس منظر؛ راهگشای یکپارچگی مدیریت و پایداری توسعه ایران
منا مسعود لواسانی

اطلس منظر

اطلس منظر یک سند مصور دانش پایه و ابزاری ضروری برای مسئولین در مدیریت محیط زندگی مردم به وسعت کشور است.

نسبت خیال و سفر
امیر هاشمی‌زادگان

نسبت خیال و سفر

سفر باید بتواند نقشه ای بسازد که نه فرایندِ شخصی حافظه باشد و نه ایدئال جمعی. یعنی نه منفرد باشد نه تعمیمی بلکه تکین باشد.

خارج بیولوژی و اکولوژی
امیر هاشمی‌زادگان

خارج بیولوژی و اکولوژی

اندیشمندان امروز توصیه می کنند که به تبیین هایی از جنس بیولوژی و اکولوژی گاهی شکاکانه نگریسته شود و همواره ماهیت غیرعلمی این تبیین ها

بحران های سرزمینی از دیدگاه منظر
امین مقصودی

بحران های سرزمینی از دیدگاه منظر

بحران های سرزمینی در دراز مدت جابه‌جایی گروه‌های انسانی از سرزمینها به مقاصد دیگر و خالی‌شدن آنها از سکنه، تخریب مولفه‌های هویت‌ساز سرزمینی را سبب

تصمیم‌گیری برای اقدام در منظر
امیر هاشمی‌زادگان

تصمیم‌ گیری برای اقدام در منظر

تصمیم گیری برای اقدام در منظر، فراتر از اعتبار درونی که شرط لازم است باید یک بازتوزیع ظرفیت ها تامین شود و نه مفید بودن

منظر به مثابۀ سیاست
مریم مجیدی

منظر به مثابۀ سیاست

منظر چگونه میتواند بر سیاست ها تأثیرگذار باشد؟
آیا منظر صرفاً ماهیتی فیزیکی، تجربی یا بصری است؟

انسان، طبیعت و اومانسیم
محمدرضا فروزنده

انسان، طبیعت و اومانیسم

اگر منظر را محصول تعامل انسان، طبیعت و تاریخ بدانیم؛ یکی از اساسی ترین ضرورت ها تعریف نگاه منظر به طبیعت است.

رضا کسروی

منظر و مَجاز

منظر پدیده­ ای عینی- ذهنی است.
ارتباط بین ادراک و اندیشه و آگاهی انسان با حضور بدنی او در فضای ساخته‌شده میتواند سهم حضور

زیبایی و معنا
امیر هاشمی‌زادگان

زیبایی و معنا

زیبایی و معنا در منظر برای آگاهی و انگیزه ضروری است تا بتوان آپارتوس فعال جاری در شهرهای کنونی را دگرگون کرد.