پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: کرمانشاه

مائده محقق بنایی

بررسی طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

می بایست روشهایی مانند بهره گیری از مشارکت بیشتر مردم به عنوان مهندسی اجتماعی در کنار توجه به رویکرد سیســتمی مدیریت شهری در طرح تفصیلی مورد استفاده قرار گیرد.