پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مریم السادات منصوری

مریم السادات منصوری

مریم السادات منصوری

پیاده رو به مثابه فضای جمعی
فضای جمعی

پیاده رو به مثابه فضای جمعی

پیاده‌رو برای تبدیل به فضای جمعی مناسب است. زیرا فرد پیاده به‌واسطه تنوع کیفیت حضور (عبور، مکث، نظاره، پرسه، …) و کمیت زمانی، حداکثر تجربه را در فضا دارد.

تسهیلات گردشگری در کشور فرانسه
گردشگری

گردشگری و تسهیلات آن در کشور فرانسه

در این نوشته، برخی از سیاست‌های کشور فرانسه در مدیریت تسهیلات و خدمات گردشگری در سه حوزۀ طبیعی، روستایی و شهری ارائه می‌شود.