برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : انتشارات مهکامه
انتشارات مهکامه منتشر کرد:

اولین کتاب منظر با نگاه گردشگری

گردشگری منظر به دنبال ارائۀ نگاهی کل‌نگر و جامع در کنار درک صحیح اجزا است. تفسیر، روایت و چیدمان صحیح مفاهیم در کنار هم، این نگاه را ممکن خواهد ساخت.

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸