پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: انتشارات مهکامه

اولین کتاب منظر با نگاه گردشگری
نظر آنلاین

اولین کتاب منظر با نگاه گردشگری

گردشگری منظر به دنبال ارائۀ نگاهی کل‌نگر و جامع در کنار درک صحیح اجزا است. تفسیر، روایت و چیدمان صحیح مفاهیم در کنار هم، این