مطالب برچسب: تکنوکرات

احیای تکنوکرات قنوات و زوال ارزش های معنایی منظر شهری تهران
سمیرا عابدی

احیای تکنوکرات قنوات

در پروژه های احیای قنات سلیمانیه در شهر تهران تا چه اندازه ارزش های فرهنگی و اجتماعی قنات مورد توجه قرار گرفته است؟