پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: دقت علمی

رویکردهای موازی در رشته شهرسازی و کاهش دقت در مباحث تخصصی
الهام ضابطیان‌طرقی

رویکرد های موازی در رشته شهرسازی

رویکرد موازی در پژوهشهای شهرسازی نیاز به تحول و بازنگری دارد. بنابراین در مرحله اول تشخیص الگوهای موازی و تکراری باید در اولویت قرار گیرد.