پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مسیر یابی

جهت یابی امری مطلق؟!
آیدا اسدافروز

جهت یابی امری مطلق؟!

جهت یابی و همچنین یافتن مسیر را نمی توان امری مطلق در نظر گرفت و بر اساس تجربه زیسته افراد متفاوت است.