برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : معنا
معنابخشی به نمادهای شهر

نماد هایی برای شهر یا نماد هایی در شهر

معنا بخشی به نماد ها تنها از طریق ارتباط با شهر و طبیعت امکان پذیر است که بایستی در طراحی نماد های شهری مد نظر قرار گیرد.

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

آوردن صفت مشارکتی برای واژۀ طراحی، صحیح است

طراحی منظر مشارکتی

علی‌رغم استفادۀ فراوان از عبارت منظر مشارکتی مفهوم دقیق این واژه مشخص نشده است و نوشته های متعدد، معانی گوناگونی برای این عبارت در نظر گرفته‌اند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸