پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: آموزش معماری

الهام نهاوندی

دانشجو محوری و افت کیفیت آموزش معماری

دانشجو محوری به معنای دانشجو سالاری است و گویی دانشگاه به مثابه یک بنگاه اقتصادی باید مشتری مدار بوده و مشتری ها را به هر

رتبه بندی ساختمان: حلقه مفقوده ارتقاء سلیقه در بازار
محسن اکبرزاده

رتبه بندی ساختمان در سلیقه بازار

رتبه بندی ساختمان در سلیقه عوام و خواص مسئله معماران است. انتقادات به معماری عامه پسند در مقابل نمونه های خاص پسند نتیجه دو گفتمان