پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: اقتدارگرایی

انقیاد شهروندی
مریم مجیدی

انقیاد شهروندی

انقیاد تنها منع دسترسی به یک مکان نیست. عدم توجه به حقوق شهروندی مثل آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت در ایجاد فضاهای شهری نیز یکی از نقاط بحرانی در مدیریت است.

مسئله طرح های شهری و چشم انداز نهیلیستی شهر
محمد ابراهیم فروزانی

مسئله طرح های شهری و چشم انداز نهیلیستی شهر

بعد از انقلاب، اقتدار متمرکز دولت در تبدیل شهر به پروژه قابل محاسبه و تعریف تک بعدی آن بر اساس طرح های شهری شکست خورده و چشم اندازی نهیلیستی به جا می گذارد.