پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: آرمان مینیاتور سجادی

Picture of آرمان مینیاتور سجادی

آرمان مینیاتور سجادی

پارادوکس کیفیت در مهندسی حمل و نقل
برنامه ریزی و مدیریت شهر

پارادوکس کیفیت در مهندسی حمل و نقل

بر اساس تعریف نقش برای هر یک از اجزای سیستم حمل و نقل شهری، معیار تعیین کیفیت حمل و نقل شهری «تامین ادراک و حضور انسان» از شهر در حین حرکت خواهد بود.

بخش خصوصی درجای رانت خصوصی، عامل توسعه شهر
برنامه ریزی و مدیریت شهر

بخش خصوصی درجای رانت خصوصی، عامل توسعه شهر

اگرچه بخش اعظم برنامه ‌ریزی توسط بخش خصوصی انجام می ‌شود ولی دولت باید کیفیت توسعه کلی را حفظ و بر طرح بخش خصوصی با توجه به رعایت منافع شهر نظارت کند.

تغییر اقلیم و جهان پساکرونا
منظر طبیعی

تغییر اقلیم و جهان پساکرونا

کرونا بر منظر و تغییر اقلیم اثر داشته و در صورت هدایت از طرف مدیران و برنامه ریزان می تواند به فرصتی بی بدیل برای کاهش تغییر اقلیم تبدیل شود.

توسعه ‌های سیستمی خلاف جهت در شهر تهران
برنامه ریزی و مدیریت شهر

توسعه ‌های سیستمی خلاف جهت در شهر تهران

در فرآیند توسعه شهر تهران با وجود روابط متقابل بین دو سیستم برنامه‌ ریزی کاربری زمین و حمل و نقل، در عمل سیستم ‌ها از هم جدا هستند.

توسعه مبتنی بر دلالی شهر تهران
برنامه ریزی و مدیریت شهر

توسعه مبتنی بر دلالی شهر تهران

درآمد و توسعه مبتنی بر ساخت و ساز یا املاک همان کارکردی را برای تهران دارد که نفت با همان ویژگی‌ ها برای اقتصاد ملی دارد.

خیابان کامل؛ از سیاستی برای یک الگوی حمل و نقلی تا شعاری برای آرایش خیابان ‌های تهران
سازمان فضایی شهر

خیابان کامل؛ از سیاستی برای یک الگوی حمل و نقلی تا شعاری برای آرایش خیابان ‌های تهران

برخورد با مفهوم «خیابان کامل» موجب تکرار در شعار پیاده ‌سازی «TOD» و تراکم فروشی در مناطق ایستگاهی و سرانجام ابتذال در این الگوی جهانی در تهران خواهد شد.