برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
نقش عناصر عینی در بازیابی خاطره ذهنی

نقش فاکتور خاطره انگیزی در هویت منظرین

آنچه به عنوان خاطره ذهنی در ذهن نمود پیدا ‌می ‌کند، نیاز به ماده در خارج دارد. اما این عینیت نیست که نقش آفرینی ‌می ‌کند بلکه ابزاری برای خاطره انگیزی است.

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

خیابان، تداعی کننده منظر آیینی و اجتماعی

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا

نحوه خیابان‌کشی و ساختار پیکره‌بندی آن تأثیر مستقیم، در نحوه حرکت و شناخت افراد از شهر دارد. بنابراین خیابان الگویی برای نحوه رفتار و زندگانی افراد هست.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹