برچسب: مدیریت

نقد نظام مدیریت ساخت ‌و ساز شهری تهران(1)؛ تا وضع مطلوب، از وضع موجود

نظام مدیریت ساخت‌و‌ساز تهران، پیگیری تحقق درآمد‌های مورد نیاز خود را برمبنای فرآیندها و محتواهای ناکارآمد و به قیمت کالایی‌شدن فضای شهری طی می ‌کند.

با دانش و مدیریت دیروز، نمی‌توان بافت‌های فرسودۀ امروز را برای نسل فردا نوسازی کرد

بعضی از کارها با انجام برخی دیگر نه تنها بی‌اثر شده، بلکه به ضد خودش تبدیل می‌شود. عدم ورود سازمان نوسازی به برخی اقدامات توازن نوسازی را مختل می‌کند.