پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: بهزاد مسعودی‌اصل

Picture of بهزاد مسعودی‌اصل

بهزاد مسعودی‌اصل

دکتری معماری، معاون شهرداری کرمانشاه
نقش نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه در مدیریت شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

نقش نهاد در پایش طرح های توسعه شهری

تشــکیل نهــاد بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت طــرحهــای توســعه شــهری میتواند مشکلات ناشــی از مســائل مختلــف شــهر را تاحــدود زیــادی رفــع کنــد.

تحلیل و بررسی تاثیر تابلوها بر سیما و منظر شهری کرمانشاه
منظر شهری

تاثیر تابلوها بر سیما و منظر شهری کرمانشاه

تابلوهای تبلیغاتی شهر کرمانشاه به دلایل مختلف باعث آشفتگی منظر شهری شده است. طراحی و اجرای درسا تابلوها، می تواند عامل سرزندگی و پویایی فضای شهر باشد.

چالش های عدم تحقق پذیری طرح های جامع در شهر کرمانشاه
برنامه ریزی و مدیریت شهر

چالش های عدم تحقق پذیری طرح های جامع در شهر کرمانشاه

طرح ‌های جامع و تفصیلی، طرح‌ های اجرایی نیستند و بیشتر راهنمای اجرا بوده اند و بخش اعظم طرح ‌های تفصیلی هنگام اقدام مردم برای توسعه به تدریج انجام شده است.

ضرورت ساماندهی سیما و منظر شهر کرمانشاه
منظر شهری

ضرورت ساماندهی سیما و منظر شهر کرمانشاه

ساماندهی فضای كالبدی و اجتماعی شهری به صورت مطلوب می‌تواند تلاشی در راه كاهش تعارض فضای كالبدی و محتوای اجتماعی سیمای بصری شهر باتمدن و كهن كرمانشاه باشد.

کاستی های بافت تاریخی شهر کرمانشاه
نوسازی شهری

کاستی های بافت تاریخی شهر کرمانشاه

بافت تاریخی کرمانشاه علی‌رغم فرسودگی، هنوز برخی ظرفیت‌های پویایی و سرزندگی خود را حفظ نموده و دارای ظرفیت‌های مناسبی به منظور حفاظت و احیاء است.