برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
تاثیر لوله های نفت بر شکل گیری محلات

شکل گیری منظر شهرهای نفت خیز با توجه به عناصر صنعتی

رابطه صنعت نفت با منظر شهر آبادان بر اساس شکل گیری محلات و پدید آمدن مرکزیتی توسط لوله های نفت بود که توانست تاثیری کمی کیفی بر شهرسازی این منطقه نفت خیز گذارد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۹

تاثیر راه لوله های نفت بر شکل گیری شهرهای نفت خیز

تطبیق سازمان فضایی شهر با مقتضیِات صنعت

با توجه به اهمیت کارکردی راه لوله های صنعت نفت، آنها توانسته اند درجهت گیری خیابانها در مناطق مسکونی و ساختار فضای شهری و فعالیتهای اجتماعی تاثیر مهمی بگذارند.

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

تاثیر خط لوله های نفتی بر منظر راه شهرهای صنعتی

لوله های نفت عاملی هویت ساز در راه صنعتی

منظر متفاوت مسیر انسان ساخت لوله های نفت عاملی موثر در هویت مند کردن راه صنعتی و رسیدن به مقصد (شهرهای نفتی) است.

۲۴ آذر ۱۳۹۹

نقش چیدمان عناصر صنعتی در درک منظر شهری

ارزیابی منظر صنعتی آبادان

کیفیت تصویر ذهنی ساکنین در معنا پیدا کردن منظر صنعتی شهر آبادان عاملی مهم در انسجام بخشی و پایداری شهر محسوب می شود.

۱۰ آذر ۱۳۹۹

تاثیر صنعت نفت بر شکل شهر آبادان

آبادان شهر نوترکیب بر مبنای مقتضیات صنعت نفت

در شکل شهر آبادان، عنصر صنعت، تعیین کننده­ ساختار شهر می ­باشد و مقتضیات صنعت مسبب همنشینی اجزا و شکل­ گیری ساختار فضایی منسجم شهر شده است.

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

عذر بدتر از گناه شهرداری برای رفع آلودگی هوا

شهرداری به مثابه مامور معذور

شهرداری زیرکانه خود را مسئول امور خدماتی جزئی دانسته و عاجز از ارائه­ هرگونه راهکار فراخور متولی ­گری در مورد آلودگی هوای تهران به این امر ورود نکرده است.

۰۲ مرداد ۱۳۹۹