پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: پریچهر صابونچی

پریچهر صابونچی

پریچهر صابونچی

سیل ما را خواهد برد
مدیریت بحران

سیلاب ما را خواهد برد

سیلاب 1401، بوضوح عدم توسعه یافتگی، ضعف های مدیریتی و عدم سرمایه گذاری های بر روی مسائل محیط زیستی را به رخ می کشد.

سیل، غافلگیری، خسارت؛ یک داستان تکراری
مدیریت بحران

سیل، غافلگیری، خسارت؛ یک داستان تکراری

با آگاهی از خسارات جانی و مالی سیلهای سالانه و انتظار اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در برنامه ریزیهای شهری چه موانعی بر سر راه کاهش پیامدهای مخرب سیل وجود دارد؟

تعهدی برای حیات سرزمین
تغییر اقلیم

تعهدی برای حیات سرزمین

تعهد و پذیرش تبعات منفی حاصل از شیوه های رایج برخورد با محیط زیست و نیاز به دگرگونی نگرش مدیران نسبت به مقوله توسعه یک ضرورت برای بقای حیات در ایران است.

مرگ آبخوان و بی آبانی
منظر طبیعی

مرگ آبخوان و بی آبانی

در بخش اقدام و پیاده سازی راهبردها، استفاده حداکثری از نزولات جوی و سیلابها برای ذخیره سازی و احیای آبخوان ها می تواند از ادامه فرآیند مرگ آنها بکاهد.

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران
مدیریت آب

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران

خشکسالی در ایران یکی از مسائل اصلی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که بی توجهی به آن در کنار روند افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، هزینه ‌جبران ناپذیری خواهد داشت.

از بحران تا ورشکستگی آبی
منظر

از بحران تا ورشکستگی آبی

پذیرش ورشکستگی آبی به جای انکار آن، تمرکز بر احیای منابع و سازگاری با شرایط موجود و داشتن برنامه های بلندمدت از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت آب در شهرهاست.

زلزله خاموش
منظر

فرونشست زمین، زلزله خاموش

تغذیه مجدد آبخوان‌، ایجاد امکان نفوذ روان ‌آب در معابر شهری و احیای قنات ‌در قالب ایجاد بافت اسفنجی در شهرها از تکنیک های موثر برای مقابله با پدیده فرونشست است.

مازوت نسوزانید
برنامه ریزی و مدیریت شهر

مازوت نسوزانید

رفع بحران آلودگی هوای شهر تهران نیازمند اولویت دهی به مسئله محیط زیست و ارزیابی بحران های ثانویه ایجادشده ناشی از تخریب طبیعت و سوخت های فسیلی مانند مازوت است.