برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
پرده آخر: حصار تئاتر شهر

پایان نقش «تئاتر شهر» در قصه شهر تهران

بازنگری در الگوی صحیح بهره برداری از محوطه تئاتر شهر و از بین رفتن مرز بین اقشار مختلف سبب دلنشینی فضا برای هنرمندان و مردم و تقویت سرمایه های اجتماعی خواهد شد.

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

شعار پیاده محوری و غلبه سوداگری پیاده رو در تهران

رویکرد انسان محور در مدیریت شهر تهران، از شعار تا واقعیت

تا زمانی که انسان محوری در قالب طرح جامع پیاده در تمامی عرصه های شهر مورد توجه نباشد، پروژه های پیاده سازی نمیتواند چهره موجهی از شهرداری تهران را نشان دهد.

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

تفاوت فاحش خواسته ها از معمار منظر در فضای آکادمیک و حرفه ای

جایگاه معماران منظر در فضای حرفه ای

شرح خدمات حرفه ای معماری منظر مانند یک دستورالعمل کارآمد نقش متخصصین و سازمانهای مختلف را نیز در یک پروژه منظر مشخص نموده و وظایف مورد انتظار را تدقیق می نماید.

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

پایبندی به طرح تفصیلی نیازمند نظارت بر اجرای آن است.

شفافیت طرح تفصیلی و نظارت همگانی

عدم شفافیت در پرونده تخلفات ارجاع داده شده به سامانه 137 بدون وجود نهادی برای نظارت نمی تواند به پایبندی شهروندان به طرح تفصیلی کمک کند.

۰۳ دی ۱۳۹۹

ارزشهای زیرساختی و معنایی قناتهای تهران

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران

برای بازگرداندن قنات به شبکه زیرساخت آبی شهر تهران در عین حفظ ارزشهای ذهنی آن نیازمند نگاهی کل نگر نسبت به این میراث ارزشمند فرهنگی هستیم.

۲۷ شهریور ۱۳۹۹