پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: علی یاسر جعفری

علی یاسر جعفری

علی یاسر جعفری

پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه تهران
درک سیمای پیاده ‌راه
منظر شهری

درک سیمای پیاده ‌راه

آیا برای ایجاد پیاده ‌راه تنها منع عبور خودرو در محدوده کفایت می‌ کند؟ درک مخاطب از فضا چگونه خواهد بود؟

حفاظت از شهر و افتادن در دام مادرشهر
برنامه ریزی و مدیریت شهر

حفاظت از شهر و افتادن در دام مادرشهر

طرح حفاظت از حریم شهر باید در بازه زمانی کوتاه با رویکرد خود تنظیم شونده و با نگاه راهبردی تهیه شود تا بتواند جنبه‌های در حال تغییر و متکثر شهر را در بر بگیرد.

شکل گیری سلیقه در سیمای شهر
منظر

شکل گیری سلیقه در سیمای شهر

سلیقه عمومی محصول یک چرخه تولید است که گویا بر معمار و مصرف کننده دیکته می شود و خود آنها نقش کم رنگی ایفا می کنند که حاصل آن سیمای شهری طبقاتی است.

عدالت فضایی و بافت فرسوده
شهر

عدالت فضایی و بافت فرسوده

سازوکارهای فضایی در گذر زمان موجب عدم برقراری عدالت اجتماعی که عامل شکل گیری بافت فرسوده هستند، شد و مکان های سکونت روز به روز درگیر نابرابری های بیشتری گردید.

بافت فرسوده؛ تجمیع و تضادهای پنهان
شهر

بافت فرسوده؛ تجمیع و تضادهای پنهان

اگر جمع سه واژه بافت فرسوده، تجمیع و منطق فایده گرایانه را جنگ جدید سرمایه بنامیم، حاصل آن بازتولید فرسودگی بافتها و متلاشی شدن اجتماعی و فرهنگی محلات است.

طرح تفصیلی؛ بهتر شدن یا بدتر شدن؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

طرح تفصیلی؛ بهتر شدن یا بدتر شدن؟

طرح تفصیلی، کمترین توجهی به وضعیت زیستی حال و آینده ساکنانی که ملک آنها در طرح بازگشایی قرار می گیرد، نمی کند.

خصوصی سازی پیاده‌روهای عمومی شهروندان
فضای جمعی

خصوصی سازی پیاده‌روهای عمومی شهروندان

بهره برداری از پیاده‌روهای عمومی برای نشاط و درآمدزایی خوب است اما با توجه به پیچیدگی شهری و روابط جامعه می تواند نتایج مخربی داشته باشد.

مدیریت گرایی شهری به کاسب کارسالاری شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

مدیریت گرایی شهری به کاسب کارسالاری شهری

نگاه کاسب کارسالاری سبب شده تا مسکن تولید شده نیز صرفاً به عنوان یک کالای دارای ارزش مبادله ای از مجرای بازار و به شکل خصوصی تولید شود.

تغییر در مفهوم شهر؛ شهر بیگانه و شهر خودی
منظر شهری

تغییر در مفهوم شهر؛ شهر بیگانه و شهر خودی

شهر در انقلاب 1357 به عنوان عامل تغییر ذهنیت مردم و در سالهای جنگ به عنوان پشتیبان و نجات دهنده نشان داد که نه تنها عامل بیگانه نیست بلکه ابزار خودی است.