مطالب برچسب: طرح جامع

نقش نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه در مدیریت شهری
بهزاد مسعودی‌اصل

نقش نهاد در پایش طرح های توسعه شهری

تشــکیل نهــاد بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت طــرحهــای توســعه شــهری میتواند مشکلات ناشــی از مســائل مختلــف شــهر را تاحــدود زیــادی رفــع کنــد.

محله را شهرساز می‌سازد یا مردم؟
مرتضی همتی

محله را شهرساز می‌سازد یا مردم؟

از طریق طرح های بالادستی به صورت دستوری نمی توان محله ساخت و بدون توجه به مشارکت ساکنین نمی توان آنها را در ساختارهای تصنعی طرح شده در دفاتر شهرسازی اسکان داد.

مائده محقق بنایی

بررسی طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

می بایست روشهایی مانند بهره گیری از مشارکت بیشتر مردم به عنوان مهندسی اجتماعی در کنار توجه به رویکرد سیســتمی مدیریت شهری در طرح تفصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

نقدی بر ابعاد اجتماعی راهبردهای طرح جامع تهران
حمیده ابرقویی‌فرد

نقدی بر ابعاد اجتماعی راهبردهای طرح جامع تهران

راهبردهای طرح جامع کالبد مشترک را بررسی و راه حل کالبدی چون حوزه‌‌بندی عملکردی و ساماندهی کالبدی را برای توسعه اجتماعی از طریق فضای عمومی مورد توجه قرار می‌دهد.