برچسب: محله

«… همه شهر گرمابه و رود و جوی / به هر برزنی آتش و رنگ و بوی …»

با تقسیمات سیاسی شهر از دوره پهلوی اول و نادیده گرفتن تقسیمات اجتماعی مبتنی بر نظام محله و برزنی، رفته رفته حس تعلق ساکنین به محله تحت عنوان وطن از میان رفت.

شکل گیری اداره بلدیه و چرخش گفتمان غالب در بازتولید منظر شهرهای معاصر از اجتماعی به سیاسی

تغییر گفتمان قدرت از محلی به مرکزی و مشروعیت یافتن بلدیه منجر به چرخش گفتمان حاکم در بازتولید فضاهای شهری از برساخت اجتماعی به سیاسی حکومت محور می گردد.

صفحه 1 از 2 1 2